Hvad er et frivilligcenter


Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer

Et frivilligcenter er en non-profit organisation. Centret er et omdrejningspunkt for det lokale frivillige sociale arbejde, og det har til formål at støtte, udvikle og fremme den frivillige sociale indsats for sårbare og socialt udsatte mennesker.
Der er knap 60 frivilligcentre i Danmark, og de er samlet i landsorganisationen Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (FriSe). Frivilligcentrene har fælles mission, værdier og grundlag, men de er også forskellige og tilrettet lokale ressourcer og behov.

Frivilligcentrene løser sociale udfordringer
Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet

I 2009 vedtog frivilligcentrene denne mission: Frivilligcentrenes mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

I vores daglige arbejde er vi i kontakt med foreninger, kommunen, virksomheder og andre, der hver især arbejder med at skabe velfærd og gode lokalsamfund. Men vi har en unik position: Fordi vores sag er frivilligheden, og fordi vi arbejder på tværs af foreningsgrænser, kan og vil vi samle de forskellige aktører og skabe dialog, erfaringsudveksling og nye initiativer.

Et Frivilligcenter arbejder for:

 • at støtte, synliggøre og inspirere det eksisterende frivillige arbejde og at hjælpe nye initiativer i gang
 • at mobilisere flere frivillige og gøre det lettere at blive frivillig og lettere at finde hjælp i de frivillige foreninger
 • en mere helhedsorienteret social indsats ved at skabe bedre netværk og samarbejde på tværs af de forskellige foreninger og mellem forening og kommune eller andre relevante samarbejdspartnere, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer
 • at gøre opmærksom på og debattere frivilligt socialt arbejde for at sikre og forbedre rammer og vilkår for den frivillige sociale indsats.

Et frivilligcenter tilbyder blandt andet:

 • Foreningsstøtte og konsulentbistand omkring foreningsdrift og udvikling - eksempelvis rådgivning og sparring om fundraising, rekruttering og fastholdelse af frivillige
 • Hjælpe nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger kontorplads og hjælp til vedtægter, fundraising mv
 • Frivilligjobformidling: synliggør det frivillige arbejde og fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde
 • Mødelokaler og faciliteter til foreninger og projekter
 • Synliggøre foreningernes tilbud ved eksempelvis at udgive en oversigt over lokale foreninger eller arrangere forskellige synlighedsarrangementer.
 • Foreningsservice i form af praktisk hjælp til at kopiere, opsætte en folder, oprette en hjemmeside, læse korrektur på en projektansøgning eller henvisning til kontaktpersoner i kommunen eller i en forening
 • Kurser, workshop og temadage for de frivillige inden for emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser - fx fundraising, rekruttering eller samtaleteknik.
 • Koordinere og samordne frivillige initiativer ved at danne og facilitere netværk, samarbejde og erfaringsudveksling

Hvorfor et frivilligcenter?
Lars Skov Henriksen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, har fulgt frivilligcentrene gennem fire år og evalueret deres arbejde, det er der kommet fire rapporter ud af. Du kan finde dem på Frivilligcentre og Selvhjælp Danmarks hjemmeside www.frise.dk.

Han beskriver frivilligcentrene som knudepunkter i den lokale velfærdsarkitektur og vurderer, at de kan spille en vigtig rolle i at gøre frivilligheden bedre i stand til at indgå i løsningen af fremtidens velfærdsudfordringer, idet de blandt andet kan:

lægge vægt på at udvikle metoder og redskaber, så foreningerne får lettere ved at realisere deres mål, hvad enten det drejer sig om at advokere for en sag, tilbyde en service til en bestemt målgruppe eller etablere en aktivitet for medlemskredsen.
koordinere initiativer og aktiviteter på tværs af frivillige initiativer og på tværs af offentlige og frivillige initiativer
øge kendskabet til og synligheden af frivilligt socialt arbejde – og dermed lette tilgængeligheden for borgerne
øge kvaliteten af de lokale foreningers arbejde – og dermed forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde medlemmer og frivillige
øge kendskabet og netværkene mellem de lokale foreninger og dermed lette foreningernes muligheder for at sætte nye initiativer i gang
opfange lokale behov og nye muligheder og kanalisere dem ud til øvrige foreninger samt opad til kommunen og offentligheden
lette foreningernes indgang til det offentlige, så de sjældnere møder barrierer og forhindringer og lette det offentliges indgang til det frivillige sociale arbejde, så kontakten lettere etableres og udbygges

Finansiering:
Frivilligcentrene kom i 2010 på finansloven med en årlig bevilling på 20 millioner kroner, hvorfra hvert frivilligcenter får 350.000 – forudsat, at de lever op til visse kriterier og får en kommunal medfinansiering på minimum 350.000 kroner. Frivilligcentrene kan herudover som enhver anden frivillig social forening søge midler fra private fonde og offentlige puljer såsom PUF, SATS og Uddannelsespuljen.

Viden og info


De frivillige sociale foreninger arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område, og de sigter mod at forbedre velfærden eller livskvaliteten for enkeltindivider eller grupper. Foreningerne bygger selvsagt store dele af deres arbejde på frivillig arbejdskraft, men der er også mange lønnede ansatte i frivillige sociale foreninger.

Inden for det sidste årti har interessen for de frivillige sociale foreninger som vigtige aktører og fornyere af velfærdssamfundet været stigende. Det er en udbredt opfattelse, at de frivillige foreninger har særlige kvaliteter og muligheder, som kan være en alternativ indsats og et selvstændigt supplement til den offentlige velfærd, og som kan bidrage med en positiv værdi for de borgere, som befinder sig i en sårbar situation og har brug for en ekstra håndsrækning.

Værdien af det frivillige arbejde kan da heller ikke fremhæves nok. Hvis de mange frivillige ikke tog et medansvar og gjorde en ekstra indsats i vores foreningsliv, ville der stort set ikke eksistere idrætsklubber, kulturelle institutioner, spejderbevægelse eller nogen af de mange andre fritidsaktiviteter til børn og voksne. Og den store hjælp og støtte til sårbare og udsatte borgere i de sociale foreninger ville være et uoverskueligt tab for den enkelte og samfundet som helhed.

Tal fra en stor undersøgelse i 2004 viser, at ca. 1/3 af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde, og at værdien af den frivillige indsats løber op i ca. 135 milliarder kroner – eller godt 9 % af BNP. På det social- og sundhedsområde var det ca. 6 %. Ifølge senere undersøgelser skulle tallet være stigende.

I menuen for oven har vi samlet nyttige informationer og relevant viden om feltet samt links til yderligere information.

Hvis du vil vide mere, så kontakt os eller klik ind på fanen Find viden.

God læselyst!

Struer Frivilligcenter  Skolegade 5a 7600 Struer  Tlf: 23 44 68 25